سید اسفندیار وحدتی

نایب رئیس هیات مدیره

دکتری در رشته معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا 1356

 

 

: سوابق کاری

دفتر معماری و شهرسازی پروفسور فرارا - فلورانس تا سال 1356 ▪     

سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور - کارشناس ارشد در زمینه برنامه ریزی و پژوهش ▪     

ساختمانهای مدارس کشور        

سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور استان کرمانشاهان - کارشناس ارشد و نظارت عالیه ▪     

ساختمانهای آموزشی استان کرمانشاهان       

طراحی و نظارت پروژه های مسکونی تهران 1360-61 ▪     

مهندسین مشاور شهر و عمران - رئیس هیات مدیره ▪     

 

: تجربه ها و فعالیت ها

تا سال 1356 همکاری در طراحی پروژه های مسکونی در آتلیه پروفسور فرارا - فلورانس ▪     

سال 58-1357 کارشناس ارشد پروژه های آموزشی ▪     

سال 60-1359 طراح و سرپرست نظارت چندین واحد آموزشی در شهرهای مختلف استان کرمانشاهان ▪     

سال 61-1360 طراحی و نظارت بر تعدادی واحد مسکونی در تهران ▪     

    

مسئول پروژه های شهرسازی مهندسین مشاور شهر و عمران ▪     

مسئول مالی و اداری مهندسین مشاور شهر و عمران ▪     

از سال 1361 تا کنون همکاری در برنامه ریزی فیزیکی و فضایابی، متره برآورد کلیه پروژه های ▪     

مهندسین مشاور شهر و عمران