عبدالرضا سلطانی شیرازی

مدیر عامل

فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه فنی کارلوویلهلمینا در شهر برانشوایک آلمان 1350

 

 

: سوابق کاری

آتلیه پروفسور هن و دکتر ویشمن در برانشوایک آلمان ، سال 1351-53 ▪     

مهندسین مشاور فرمانفرمایان ، سال 1353 ▪     

دانشگاه آزاد - همکاری در برنامه ریزی و طراحی مراکز آموزشی سال 1353-55 ▪     

کار آزاد در زمینه طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی ، 1355-58 ▪     

دانشگاه الزهرا - تدریس در دانشگاه ، 1358-59 ▪     

مهندسین مشاور شهر و عمران - مدیر عامل از سال 1361 تا کنون ▪     

 

: تجربه ها و فعالیت ها

: در سالهای 1350-53 بعنوان طراح و مسئول پروژه های دانشگاهی بشرح زیر ▪     

NORDRHEIN-WESTFALEN خوابگاه ها ی دانشجویان در منطقه ▫        

DETAIL-1975/2 قسمت اداری و نهارخوری دانشجویان در شهر کلن ، چاپ در مجله ▫        

ESSEN, WUPPERTAL, SIENGEN, PADERBORNو شهرهای DBZ-1978/11 شهر دورتمند ، چاپ در مجله        

 

BAUEN U. WOHNEN ، چاپ در مجله KOLN-SULZ شرکت در مسابقات معماری-شهرسازی و برنده شهر ▪     

سال 1353 مشارکت در تهیه طرح مهستان ، مهندسین مشاور فرمانفرمایان ▪     

سال 1354-55 مشارکت در برنامه ریزی و طراحی مراکز آموزشی و منطقه ای "تاکنون بیش از 40 طرح ▪     

". این مراکز ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است       

سال 1356-57 طراحی و اجرای واحدهای مسکونی در تهران و حومه ▪     

سال تحصیلی 1358-59 تدریس اصول فنی ساختمان، ایستایی، مقاومت مصالح و طراحی در دانشگاه الزهرا ▪     

از سال 1361 تا کنون طراح و مسئول کلیه پروژه های مهندسین مشاور شهر و عمران ▪