: مجتمع های فرهنگی و هنری 

ساختمان همایش موسسه آموزشی کشتیرانی

 

سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی پردیس و منابع طبیعی کرج

 

آمفی تئاتر پردیس کارگر شمالی-دانشگاه تهران

 

کتابخانه دانشکده الهیات - دانشگاه تهران

 

مجتمع فرهنگی هنری جنوب شرقی ایران - یزد