: مجتمع های ورزشی 

مجموعه ورزشی کرج

 

سالن کشتی و زورخانه دانشکده تربیت بدنی

 

سالن ژیمنازیوم دانشکده تربیت بدنی

 

سالن کشتی_ زورخانه وتیراندازی پارک بعثت

 

مجموعه ورزشی سرپوشیده گرگان

 

استخر سرپوشیده پردیس فارابی