: مجتمع های بهداشتی درمانی 

 

 

مرکز بهداشت ورامین

 

مرکز بهداشت کهکیلویه و بویراحمد

 

ستاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

بیمارستان کودکان بهرامی

 

مرکز بهداشتی درمانی شهید جعفری