: خوابگاه های دانشجویی و مهمانسراهای اساتید 

 

 

مجموعه سلف سرویس_سایت نیایش

 

تکمیل پروژه سلف سرویس پردیس شماره 2

 

خوابگاه دانشجویان دختر - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

خوابگاه 300 نفره دختران و 400 نفره پسران

 

خوابگاه دانشجویی شهید شهریاری دانشگاه شهید بهشتی

 

خوابگاه دانشجویان متاهل - واحد سعادت آباد

 

خوابگاه متاهلین - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

 

خوابگاه دانشجویان متاهل دانشگاه تهران

 

خوابگاه دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی