: مجتمع های آموزشی 

موسسه الکتروشیمی - دانشگاه تهران

 

دانشکده علوم پایه پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

پروژه تحقیقاتی نیایش

 

دانشکده علوم پزشکی و پیراپزشکی یاسوج

 

دانشکده داروسازی و بهداشت ساری - دانشکده علوم پزشکی مازندران

 

دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشکده علوم پایه

 

دانشکده صنعتی شاهرود

 

سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

دانشکده زبانهای خارجی

 

دانشکده علوم طبیعی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

بانک ژن - دانشکده کشاورزی کرج

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

دانشکده هوا-فضا دانشگاه امیرکبیر

 

دانشگاه غیرانتفاعی محدث نوری

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران - کلاسها و آزمایشگاه های مشترک

 

دانشکده جنگلداری و فناوری چوب

 

ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 

پارک علم و فناوری - دانشگاه تهران

 

طرح بازنگری پارک علم وفناوری- دانشگاه تهران

 

دانشکده کارآفرینی - دانشگاه تهران

 

دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی - دانشگاه تهران

 

دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (کرج) - دانشگاه تهران