عنوان : مجتمع فرهنگی هنری جنوب شرق ایران   

یزد

کارفرما : مسکن وشهرسازی استان یزد    

طراحی : در سال 1371    

متراژ : 32500 متر مربع    

محل : یزد