عنوان : سالن آمفی تئاتر پردیس کارگر شمالی   

کارفرما : دانشگاه تهران    

طراحی : در سال 1386    

متراژ : 3300 متر مربع    

محل : تهران-خیابان کارگر شمالی