کارفرما : دانشگاه تهران   

طراحی : در سال 1388    

متراژ : 5700 متر مربع    

محل : تهران-پردیس کارگر شمالی   

اسکلت : فلزی