کارفرما : دانشگاه علوم کشاورزی    

ومنابع طبیعی گرگان    

طراحی : در سال 1389    

متراژ : 3200 متر مربع    

محل : گرگان-پردیس علوم کشاورزی    

ومنابع طبیعی   

اسکلت : فلزی