طراحی :در سال 1390

متراژ : 3700 متر مربع    

کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    

محل :تهران -خیابان هفده شهریور