طراحی :در سال 1385

متراژ :40000 مترمربع   

محل :سلیمانیه عراق