طراحی :در سال 1388

متراژ : 12750 متر مربع    

محل :شهر جدید پردیس   

کارفرما: شهرداری پردیس،