کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

طراحی اولیه 1368_بازنگری و

تغییر کاربری سال1383    

متراژ : 1400 متر مربع    

محل : تهران-خیابان ولیعصر سایت نیایش