کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی   

طراحی : در سال 1388    

متراژ : 5600متر مربع    

محل : تهران -ولنجک دانشگاه شهید بهشتی