کارفرما : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

دانشگاه تهران   

طراحی : در سال 1393    

متراژ : 1500 متر مربع    

محل : کرج -چهارراه مصباح جنب پردیس

کشاورزی ومنابع طبیعی