عنوان : دانشکده علوم اجتماعی   

کارفرما : دانشگاه تهران    

طراحی : در سال 1383    

متراژ : 47200 متر مربع    

محل : تهران-خیابان کارگر شمالی