عنوان : دانشکده مکانیک مواد    

دانشکده فنی مهندسی                 

کارفرما : دانشگاه صنعتی شاهرود    

طراحی : در سال 1383    

متراژ : 8000 متر مربع    

محل : سایت دانشگاه صنعتی شاهرود    

شامل : کلاسها و اتاقهای هیات علمی    

کتابخانه                 

سایت کامپیوتری                 

فضاهای جانبی