عنوان : سازمان مرکز دانشگاه علوم پزشکی

اردبیل   

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   

طراحی : در سال 1387    

متراژ : 7800 متر مربع    

محل : اردبیل در مجاورت دریاچه شورابیل