کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مازندران   

طراحی : در سال 1370    

متراژ : 15000 متر مربع    

محل : شهر ساری   

اسکلت : بتنی