عنوان : کلاسها وآزمایشگاههای مشترک  

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی تهران   

طراحی : در سال 1367    

متراژ : 11000 متر مربع    

محل : تهران خیابان انقلاب خیابان شانزهم آذر