عنوان:دانشکده پرستاری و مامایی و داروسازی   

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    

طراحی : در سال 1368    

تغییرکاربری در سال 1383                  

متراژ : 32000 متر مربع    

اسکلت : بتنی    

محل : تهران - ولیعصر -روبروی ظفر    

شامل : فضاهای آموزشی    

آزمایشگاه های تخصصی                

فضاهای جانبی