کارفرما : دانشگاه غیرانتفاعی محدث نوری   

طراحی : در سال 1384    

متراژ : 100000 متر مربع    

محل : شهر نور