عنوان : دانشکده منابع طبیعی    

گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحیای مناطق

خشک وکوهستانی

 

کارفرما : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

دانشگاه تهران    

طراحی : در سال 1393    

متراژ : 4000 متر مربع    

محل : کرج-چهارراه مصباح پردیس کشاورزی    

و منابع طبیعی دانشگاه تهران