عنوان : دانشکده جنگلداری وفناوری چوب   

کارفرما : دانشگاه  علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان

طراحی : در سال 1389    

متراژ : 8500 متر مربع    

محل : گرگان   پردیس کشاورزی

و منابع طبیعی گرگان