عنوان : دانشکده علوم پزشکی و    

پیراپزشکی یاسوج                 

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی    

استان کهگیلویه و بویراحمد                 

طراحی : در سال 1371    

متراژ : 16000 متر مربع