عنوان : دانشکده هوا فضا دانشگاه امیرکبیر    

کارفرما : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران    

طراحی : در سال 1372    

متراژ : 9000 متر مربع