عنوان : ساختمان همایش موسسه آموزشی

کشتیرانی   

کارفرما : کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   

طراحی : در سال 1393    

متراژ : 11000 متر مربع    

محل : تهران-شیان-خیابان شهید تجرلو