کارفرما : دانشگاه تهران   

متراژ : 1000 متر مربع    

محل : پردیس کشاورزی کرج   

اسکلت : بتنی