کارفرما : دانشگاه تهران    

مکان : پردیس کارگر شمالی    

طراحی : در سال 1386    

متراژ : 12000 متر مربع    

شامل : کلاسها و سالنهای کنفرانس    

فضاهای جانبی موردنیاز