عنوان : دانشکده مدیریت و حسابداری   

پردیس فارابی                 

کارفرما : دانشگاه تهران    

طراحی : در سال 1392    

متراژ : 5600 متر مربع    

شامل : کلاسها و اتاقهای هیات علمی    

سالن های اجتماعات                 

فضاهای جانبی