کارفرما : دانشگاه تهران    

طراحی : در سال 1386    

متراژ : 4450 متر مربع    

محل : تهران - امیرآباد شمالی    

شامل : فضاهای آموزشی    

آزمایشگاه های تخصصی                

فضاهای جانبی