عنوان : کتابخانه دانشکده الهیات   

کارفرما : دانشگاه تهران    

طراحی : در سال 1392    

متراژ : 2400 متر مربع    

محل : تهران-تقاطع شهید مطهری وشهید مفتح