کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی   

طراحی : در سال 1385    

متراژ : 7000 متر مربع    

شامل : کلاس های درس    

کارگاه های کامپیوتر                

فضاهای اداری و خدماتی