کارفرما : دانشگاه صنعتی شاهرود   

طراحی : در سال 1384    

متراژ : 4600 متر مربع    

محل : سایت دانشگاه صنعتی شاهرود   

اسکلت : فلزی