کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   

طراحی : در سال 1383    

متراژ : 7500 متر مربع    

محل : در مجاورت دریاچه شورابیل   

اسکلت : فلزی    

شامل : فضاهای آموزشی    

آزمایشگاه های تخصصی                

...فضا های جانبی مانند اتاق تشریح و