عنوان : سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی    

پردیس و منابع طبیعی کرج                  

کارفرما : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی   

طراحی : در سال 84-1383    

متراژ : 5000 متر مربع    

محل : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج