(مهندسین مشاور شهر و عمران (سهامی خاص           

.در سال 1361 تحت شماره 44332 در اداره ثبت اسناد و املاک کشور در تهران به ثبت رسید           

در سال 1368 به استناد مصوبه هیات محترم وزیران صلاحیت شرکت برای انجام خدمات مشاور           

: از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر است           

پایه یک - با گرایش ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی ●                  

پایه دو - با گرایش ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی ●                  

پایه سه - با گرایش شهرسازی ●                  

 

(عبدالرضا سلطانی شیرازی (مدیر عامل  

(علی اکبر افقهی (رییس هیات مدیره  

( اسفندیار وحدتی (نایب رییس هیات مدیره