محمد ابراهیم بابایی

مهندس معماری-طراحی شهری     فوق لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی

 

: سوابق کاری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - کارشناس مسئول ساختمان دفتر فنی و مهندسی ▪     

بیمارستان مسیح دانشوری دارآباد - مسئول، مجری طرح، ططراح و پیمانکار مدیریت پروژه مرکز ▪     

تحقیقات سل و بیماری های ریوی      

مهندسین مشاور شهر و عمران - طراح ▪     

: تجربه ها و فعالیتها

طراحی مجتمع مسکونی پردیس - مهندسین مشاور شهر و عمران به مساحت 12500 متر مربع ▪     

طراحی مجموعه ورزشی سرپوشیده - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مساحت ▪     

متر مربع 3200 - مهندسین مشاور شهر و عمران       

طراحی مرکز تفریحات و ورزش های روباز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مساحت ▪     

متر مربع 38000 - مهندسین مشاور شهر و عمران       

طراحی ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مساحت ▪     

متر مربع 12500 - مهندسین مشاور شهر و عمران       

طراحی آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی ساری به مساحت 550 متر مربع - مهندسین مشاور شهر و عمران ▪     

طراحی دانشکده جنگلداری و فناوری چوب دانشگاه علوم کشاورزی به مساحت 8500 متر مربع ▪     

طراحی مرکز بهداشت شهید جعفری و ستاد مرکز بهداشت شرق تهران به مساحت 3500 متر مربع ▪     

 

 

غلامرضا رحیمی

فوق لیسانس ساختمان از دانشگاه تبریز - سال 1351

دکتری سازه از دانشگاه وسترن اون تاریو لندن-کاناد سال 2002

 

: سوابق تجربی

همکاری در پروژه های جاری شرکت مهندسین مشاور شهر و عمران از سال 1363 تا کنون ▪     

همکاری با دفتر فنی و نظارت عالیه پروژه ها ▪     

   

 

محمدرضا سعادت

لیسانس رشته مکانیک (تاسیسات حرارتی) از دانشگاه علم و صنعت ایران - سال 1352

 

: سوابق تجربی

همکاری در پروژه های جاری شرکت مهندسین مشاور شهر و عمران از سال 1361 تا کنون ▪     

مشارکت در طراحی کارهای تاسیسات مکانیکی پروژه های معماری ▪     

 

 

عبدالرسول مجری

لیسانس الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران - 1354

 

: سوابق تجربی

همکاری در پروژه های جاری شرکت مهندسین مشاور شهر و عمران از سال 1361 تا کنون ▪     

مشارکت در طراحی کارهای تاسیسات برقی پروژه های معماری ▪     

همکاری با دفتر فنی و نظارت عالیه کارهای تاسیسات برقی پروژه ها ▪     

 

 

مهوش حمیدی نظامی

دکتری معماری از دانشگاه فلورانس - ایتالیا - سال 1970

مهندسی شهرسازی از دانشگاه ونیز - سال 1971

 

: سوابق تجربی

همکاری در پروژه های جاری شرکت مهندسین مشاور شهر و عمران از سال 1370 تا کنون ▪     

طراح و مسئول فنی پروژه های شهرسازی در شهرهای امیدیه، میانکوه، رامشیر، شیبان، ویس، الوان ▪     

رامهرمز، سوسنگرد از خوزستان و پرندک و نراق از استان مرکزی        

طراح و مسئول فنی پروژه پارک جنگلی لویزان ▪     

 

 

میترا زندی

لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی - سال 1355

فوق لیسانس شهرسازی از دانشگاه تهران - سال 1365

 

: سوابق تجربی

همکاری در پروژه های جاری شرکت مهندسین مشاور شهر و عمران از سال 1367 تا کنون ▪     

برنامه ریزی فیزیکی پروژه های آموزشی و خوابگاهی ▪     

 

 

علی اکبر اکرمی

فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه علوم و تحقیقات - سال 1392

 

: سوابق تجربی

مشارکت در طراحی معماری پروژه ها ▪     

همکاری در پروژه های جاری شرکت مهندسین مشاور شهر و عمران از سال 1386 تا کنون ▪     

همکاری با دفتر فنی و نظارت عالیه پروژه ها ▪     

 

 

 

 

 

 

  همکاران و شرکاء