علی اکبر افقهی

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا 1360

 

 

: سوابق کاری

مهندسین مشاور نقش شهر - طراح کارخانجات صنایع سرم سازی داروپخش سال 1360 ▪     

شرکت ایران تعریض - مهندس کارگاه ساختمان پل بتن در شیراز سال 1362 ▪     

مهندسین مشاور نقش شهر - طراح پروژه کارخانجات تولید مواد بهداشتی سال 1363 ▪     

شرکت نوآوران - رئیس کارگاه واحدهای مسکونی نیروی دریایی بندرعباس سال 1364 ▪     

شرکت ایران کارپیرا - رئیس کارگاه مجتمع ورزشی دانشگاه تهران سال 1364 ▪     

شرکت ماشین سازی صنایع معدنی ایران - طراح کارخانه فیروزکوه سال 1366 ▪     

مهندسین مشاور شهر و عمران - رئیس هیات مدیره ▪     

 

: تجربه ها و فعالیت ها

: علاوه بر سوابق کاری ذکرشده      

از سال 1365-71 ناظر خوابگاه متاهلین و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سرپرست ▪     

نظار مهندسین مشاور شهر و عمران       

از سال 1368 تا کنون سرپرست نظار و مسئول دفتر فنی مهندسین مشاور شهر و عمران ▪